Przejdź do treści
logo logo

Klauzula informacyjna przetwarzania wizerunku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Bielański Ośrodek Kultury, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: Goldoniego 1, 01-913 Warszawa, bądź za pomocą adresu e-mail: sekretariat@bielanski.waw.pl
 2. W Bielańskim Ośrodku Kultury został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: Goldoniego 1, 01-913 Warszawa, z dopiskiem IOD, bądź za pomocą adresu e-mail: iod@bielanski.waw.pl
 3. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary filii Bielańskiego Ośrodka Kultury przy ul. Kasprowicza 14: wejście główne do budynku, wejście ewakuacyjne, hol/magazyn.
 4. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie BOK oraz zabezpieczenia mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę BOK. Na podstawie:
  • 222ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.);
  • 6 pkt. 1 lit f rozporządzenia RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
  • 5a ust. 5 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259);
 1. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz  umów.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu pochodzące z monitoringu wizyjnego stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, nagrania obrazu będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.
 4. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie BOK jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie BOK.
 6. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 30 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.

Newsletter

Zapisz się, aby być na bieżąco!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia ​​​​​​​18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) od Bielańskiego Ośrodka Kultury w Warszawie. Wyrażenie zgody sprawi, że będziemy mogli przesyłać informacje o działalności i wydarzeniach organizowanych przez Bielański Ośrodek Kultury. Więcej informacji - Polityka Prywatności.